caritas-fb

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest między innymi realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Diecezji Pelplińskiej  oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej Caritas

Celem Zespołu jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie zwłaszcza mieszkającym na terenie parafii. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące zadania:

 • zachęcanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji.

Powołanie Zespołu PZC
Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Diecezji Pelplińskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu.
Zarząd Zespołu stanowią:
Przewodniczący, którym jest proboszcz lub wskazany przez niego kapłan, zastępca, którym z reguły powinna być osoba zakonna lub świecka, sekretarz, prowadzący dokumentację organizacyjną i korespondencję, skarbnik, zajmujący się finansami oraz ich dokumentacją. 
Działanie zewnętrzne Zespołu powinno być poprzedzone formacją duchową.

Stała formacja Zespołu dokonuje się przez regularne przynajmniej comiesięczne spotkania z duszpasterzem, które winny mieć na uwadze formację religijno-ascetyczną (Msza św. z homilią, nabożeństwo, konferencja ascetyczna lub wspólne rozważanie słowa Bożego) i szkoleniową (np. referat z dziedziny teologii, psychologii, katolickiej nauki społecznej, prawa, pielęgniarstwa itp.).

Formacja w parafii winna być uzupełniona przez diecezjalne spotkania formacyjne (uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach oraz rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Caritas Diecezji.

Zespół obejmuje swoim działaniem:

 • osoby starsze, chore, niepełnosprawne
 • rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie
 • osoby ubogie
 • matki samotnie wychowujące dzieci
 • ludzi uzależnionych (alkoholików, narkomanów)
 • osoby samotne potrzebujące opieki

Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:

 • rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu, także we współpracy z organizacjami opieki społecznej
 • zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów)
 • informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych)
 • osobistych zgłoszeń tych osób

Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

Wsparcie duchowe

 • odwiedziny
 • nawiązanie rozmowy
 • wspólną modlitwę
 • ewangelizację
 • pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 • wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 • przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową

 • odwiedzanie osób będących w potrzebie
 • wykonywaniu różnych czynności domowych

Akcje charytatywne

 • umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach)
 • umożliwienie starszym, chorym i niepełnosprawnym udziału w rekolekcjach
 • przekazanie paczek świątecznych
 • organizowaniem „Wigilii dla samotnych”
 • spotkań w „Tygodniu Miłosierdzia” i „Dniu Chorych”


Nasz Parafialny Zespół Caritas został powołany w kwietniu 2009r.  Od ponad 12 lat prowadzimy działalność charytatywną. Celem naszych działań jest zaspokojenie w minimalnym stopniu niezbędnych potrzeb życiowych wielu naszych podopiecznych. Pomagamy przede wszystkim rodzinom i osobom najuboższym oraz bezdomnym. Do ważniejszych akcji i dzieł prowadzonych przez PZC należy zaliczyć:

 • prowadzenie Jadłodajni dla bezdomnych,  która jest czynna 5 dni w tygodniu w okresie zimowym od listopada do Świąt Wielkiej Nocy. Wydajemy gorący posiłek wraz z pieczywem oraz paczkę żywnościowa na weekendy. Staramy się aby posiłki były urozmaicone. Dla wielu jest to jedyne gorące pożywienie w ciągu dnia. Jadłodajnia dożywia osoby bezdomne z całego miasta i okolic.
 • zbiórki produktów żywnościowych na świąteczny stół przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w kościele i w pobliskich marketach (przy współpracy z młodzieżą z naszego wolontariatu z których robione są paczki dla  najuboższych rodzin w parafii.
 • udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 /FEAD
 • dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.
 • uczestniczymy w organizacji festynów parafialnych oraz w organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży.
 • organizowanie pomocy stypendialnej w ramach Programu „SKRZYDŁA” dla zdolnej młodzieży szkolnej z ubogich rodzin,
 •  świadczenie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym w robieniu zakupów, załatwianiu spraw w urzędach, odwiedzanie osób starszych, chorych, samotnych,
 • udzielanie pomocy doraźnej osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej, jak: zakup leków, doraźny zakup żywności, węgla czy – sporadycznie – udzielanie zapomóg finansowych,
 • organizowanie okolicznościowych spotkań (w Tygodniu Miłosierdzia, z okazji Dnia Chorego) dla osób chorych, starszych, samotnych,
 •  przygotowywanie w okresie Adwentu tzw. śniadań roratnich dla dzieci uczestniczących w porannej Eucharystii,
 •  udział w akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Pelplińskiej takich, jak: rozprowadzanie świec w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” czy świec na stół wielkanocny, paschalików,  organizowanie zbiórek do puszek na rzecz ofiar różnych klęsk żywiołowych i kataklizmów,  itp.

Wyżej wymienione akcje i dzieła nie stanowią zamkniętego kręgu działań  Parafialnego Zespołu, gdyż  chcieli byśmy stale wzbogacać swoją działalność o nowe, ciekawe i przede wszystkim potrzebne inicjatywy służące niesieniu pomocy ludziom biednym, chorym, w podeszłym wieku, samotnym.

Z pewnością pomysłów co do sposobów i form niesienia pomocy tym, którzy często nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji, może być bardzo dużo. Dlatego też, każdy, kto chce uczynić dar z siebie, niczego w zamian nie oczekując, czując się wezwanym (przynaglonym) do naśladowania Chrystusa, który oddał się nam bez reszty w bezgranicznej miłości, ma możliwość włączyć się w działalność Parafialnego Zespołu Caritas bądź powiększyć Grono Wspierające ubogich, bezdomnych z naszej jadłodajni.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.